Какво се прави в НОИ?

Какво се прави в НОИ

Националният осигурителен институт, с абревиатура НОИ, е осигурителен орган със специални функции. Тази публична институция има редица задължения, от които се ползват основно осигурените лица с право на пенсии и различни обезщетения.

Основни отговорности на НОИ

Основна отговорност на НОИ е управлението на държавното обществено осигуряване. Тази институция се занимава с администриране на задължителното осигуряване за общи заболявания и майчинство, за безработица, трудова злополука, професионални заболявания, инвалидност, старост и смърт.

НОИ има компетенции за прилагане на правилата за социална сигурност и международни договори в областта на социалното осигуряване в случаите, когато се касае за:

- Обезщетения за болест, майчинство и помощи при смърт;

- Обезщетения за безработица;

- Пенсии за старост, инвалидност и наследствени пенсии.

Задачи, които изпълнява НОИ

- Разпределяне на вноските по фондове

Законът определя какъв процент от месечната вноска отива за всеки отделен риск. За целта са обособени фондове за набиране на средства за различните рискове. Тези фондове на брой са 6 и засягат майчинството, пенсиите, трудовите злополуки и професионалните заболявания, безработицата, браншовите пенсионни фондове;

- Осигурителен доход и осигурителни вноски

Размерът на основната заплата на всеки е различен, тя варира в широки граници. По тази причина вноските на всеки са различни. За да има справедливост, е създадена сложна система за изчисляване на вноската в зависимост от дохода. НОИ следи за точността на тези изчисления;

- Осигурени лица в НОИ

Законът задължава всеки работодател да събира и внася месечните осигурителни вноски. Осигурените и самоосигуряващите се лица се регистрират в НАП и се вписват в списъците на НОИ;

- Право на обезщетение и размер на обезщетенията

НОИ следи кои лица имат право на обезщетение при настъпил риск, както и какъв размер да бъде то. В НОИ се изчислява размера на обезщетението за различните видове неработоспособност и се поддържа електронен регистър на всички внесени документи за неработоспособност;

При достигане на определена от закона възраст и стаж НОИ изчислява и размер на пенсията за прослужено време и старост. Наред с тях се определят и друг вид пенсии като наследствените, пенсиите за инвалидност и други.

НОИ осъществява своите функции чрез териториалните си поделения във всички областни градове. Всички граждани, които са осигурени и спадат към някоя от правоимащите групи, могат да подават заявления към НОИ, за да им бъдат извършвани услугите, които са в компетенциите на институцията.

Вижте още: Какво се прави в НАП?

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest