Advice.bg»Статии»Работа»Документи за работа»Изплащане на болничен - как става?

Изплащане на болничен - как става?

Изплащане на болничен - как става?

Всеки работещ човек има право на парично обезщетение при временна нетрудоспособност, наричано още болничен. Това е сума, която се изплаща от работодателя или от Националния осигурителен институт (НОИ), за да компенсира загубата на доход при болест, травма, бременност или друго състояние, което пречи на изпълнението на трудовите задължения.

Но как се изплаща болничният и какви са условията за получаването му?

Какви са условията за получаване на болничен

За да имате право на болничен, трябва да отговаряте на следните условия:

- Да сте осигурени за общо заболяване и майчинство, както и за трудова злополука и професионална болест. Това важи за всички работещи по трудов, военнослужещи, самоосигуряващи се на висок процент лица, съпрузи на лица, упражняващи свободна професия и други;

- Да имате поне шест месеца осигурителен стаж. Това е общият период, през който сте плащали осигурителни вноски, без значение дали са последователни или не;

- Да имате валиден болничен лист, издаден от лекар или лекарска комисия. Болничният лист трябва да съдържа данни за осигуреното лице, диагнозата, периода на нетрудоспособността, подписа и печата на лекаря и други.

Как се изчислява размерът на болничния

Размерът на болничния зависи от два фактора - средния доход за определен период преди настъпването на нетрудоспособността и процентът на обезщетението, който се определя според причината за болничния.

Средният доход се изчислява като се раздели общата сума на осигурителните доходи за последните 18 месеца преди месеца на настъпване на нетрудоспособността на броя на дните, за които са плащани вноски. От тази сума се изважда 60% от минималната работна заплата за страната.

Процентът на обезщетението се определя според следната схема

- За общо заболяване - 80% от средния доход;

- За трудова злополука или професионална болест - 90% от средния доход;

- За бременност и раждане - 90% от средния доход;

- За грижи за болно дете до 18 години - 80% от средния доход;

- За грижи за болно дете над 18 години - 75% от средния доход.

Съществуват и минимални и максимални граници на болничния, които се определят от НОИ. През 2024 година те са следните:

- Минимален размер на болничния - 9, 60 лева на ден;

- Максимален размер на болничния - 74, 10 лева на ден.

Как се изплаща болничният

Болничният се изплаща от две институции - работодателя и НОИ, в зависимост от продължителността на нетрудоспособността.

- За първите два дни от болничния плаща работодателят. До края на 2023 работодателите изплащаха първите три дни от болничните. Вече работодателят е длъжен да изплати обезщетението за първите два дни от болничния в размер на 70% от средния доход за месеца, в който е настъпила нетрудоспособността. Изключение правят случаите на трудова злополука или професионална болест, когато работодателят изплаща 100% от средния доход. Изплащането става заедно с месечното възнаграждение или при прекратяване на трудовия договор;

- За следващите дни от болничния плаща НОИ. НОИ изплаща обезщетението за останалите дни от болничния в размер, определен според причината за нетрудоспособността. Изплащането става по посочена от осигуреното лице банкова сметка. Срокът за изплащане е до 25-тия ден на месеца, следващ месеца на настъпване на нетрудоспособността.

Какви са документите, необходими за получаване на болничен

За да получите болничен, трябва да представите следните документи:

- Болничен лист, издаден от лекар или друго медицинско лице. Болничният лист трябва да бъде подаден в срок до 3 дни от настъпването на нетрудоспособността при работодателя и до 14 дни при НОИ;

- Декларация за банкова сметка, по която да се извърши изплащането на обезщетението от НОИ. Декларацията трябва да съдържа името на осигуреното лице, ЕГН, банка, клон, IBAN и BIC код. Декларацията се подава при НОИ заедно с болничния лист.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest