Advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Попълване на документи»Необходими документи, когато продаваме апартамент

Необходими документи, когато продаваме апартамент

Документи, когато продаваме апартамент

Имотните сделки, свързани с продажба или покупка на апартамент, винаги са обвързани с преминаването през дълги административни процеси и подготовката на набор от необходими документи.

Административните процеси при продажба на жилище зависят пряко от различни фактори като вид на имота, дали жилището има наследствен статус или представлява съпружеско имущество. Също така имат значение аспекти като това, дали е имало вписани тежести върху имота, дали имуществото е в процес на строителство и т.н.

Ето какъв е пълният списък за необходими документи при продажба на апартамент:

1. Документ за собственост

Легитимацията на собственика на апартамента се осъществява посредством следните документи:

- Саморъчно или нотариално заверено завещание;

- Нотариален акт за покупко-продажба, за замяна, за дарение или др.

- Брачен договор;

- Съдебно решение/договор за доброволна делба;

- Договор за продажба на държавни/общински имоти;

- Крепостен акт;

- Решение за възстановяване на имота от Поземлената комисия или Общинска служба „Земеделие и гори“;

- Съдебно решение по иск по чл. 19 от Закона за задължения и договорите за обявяване на предварителен договор;

2. Удостоверение за семейно положение

Когато продавачът на апартамента е физическо лице, той трябва да предостави удостоверение за семейно положение дали имотът е придобит по време или преди брака.

3. Удостоверение за данъчна оценка

Такова удостоверение може да бъде издадени от локалните дирекции на НАП според местоположението на апартамента. Данъчното удостоверение следва да затвърди, че физическото лице няма неплатени данъци.

4. Удостоверение за избран режим на имуществени задължения

Такова удостоверение се издава от Агенцията по вписванията в Брачния регистър. В него е посочено дали съпрузите-продавачи са избрали режима на имуществените отношения помежду си.

5. Удостоверение за сключен граждански брак

Това удостоверение е необходимо в случай, че продавачът е семейно лице.

6. Декларация по чл. 26 от Семейния кодекс

В случай, че имотът е лична собственост на продавача, се изисква съгласието и на другия съпруг, ако двамата съпрузи нямат друго жилище.

7. Съдебно решение за развод

Необходими документи, когато продаваме апартамент

Такъв документ се изисква, ако продавачът е разведен.

8. Скица на имота

Скицата се издава от Службата по геодезия или техническата служба на общината по местоположение на имота.

9. Схема на самостоятелен обект в сградата

Документът се издава от Службата по геодезия.

Други необходими документи при продажбата на апартамент са:

- Удостоверение за административен адрес на имота;

- Удостоверение за наследници;

- Удостоверение за вписания, заличавания и отбелязвания за имот;

- Строителни книжа;

- Протокол на общото събрание на съдружниците, на съвета на директорите или решение на едноличния собственик на капитала;

- Декларации по чл. 264 от ДОПК, чл. 25 от ЗННД, чл. 59 от ЗМИП и чл. 42 от ЗМИП;

- Пълномощно при представляване на продавача от пълномощник;

- Разрешение от районния съд.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest