Advice.bg»Статии»Работа»Документи за работа»Как помага бюрото по труда

Как помага бюрото по труда

Как помага бюрото по труда

Бюрото по труда е институция, която има за цел да подпомага заетостта и да намалява безработицата в страната. То е част от Агенцията по заетостта, която е подчинена на Министерството на труда и социалната политика.

Бюрото по труда предлага различни услуги и мерки за лицата, които търсят работа, за работодателите, които имат нужда от работници, и за обществото като цяло. Някои от тези услуги и мерки са:

- Посредничество при търсене и предлагане на работа. Бюрото по труда събира и предоставя информация за свободните работни места, за професионалните квалификации и интереси на лицата, търсещи работа, и за потребностите на работодателите. То организира и провежда срещи, интервюта, изложения и други форми на взаимодействие между търсещите и предлагащите работа. Съдейства за намирането на подходяща работа за безработните и за запълването на вакантните позиции, заявени от работодателите;

- Информиране и консултиране за възможностите за заетост, обучение и кариерно развитие. Бюрото по труда предоставя актуална и достоверна информация за състоянието и тенденциите на пазара на труда, за законодателството и правата на работниците и служителите, за програмите и мерките за насърчаване на заетостта, за възможностите за обучение и квалификация, за професионалното ориентиране и кариерно планиране. То консултира и съветва лицата, търсещи работа, за това как да подготвят и представят своите автобиография, мотивационно писмо, портфолио и други документи, как да се подготвят и представят на интервю за работа, как да се адаптират към новата работна среда и да развиват своите умения и компетенции.

- Организиране и осигуряване на обучение и квалификация. Бюрото по труда участва в проучването на потребностите от обучение на пазара на труда и в разработването и одобряването на програми за обучение и квалификация. То организира и осигурява обучение за безработните и за лицата, които са в риск от загуба на работа, с цел да повишат тяхната конкурентоспособност и да улеснят тяхното включване или повторно включване на пазара на труда. То сътрудничи с образователни и професионални институции, с работодатели и с други заинтересовани страни за осигуряване на качествено и актуално обучение и квалификация;

- Предоставяне на парични обезщетения и други социални помощи. Бюрото по труда извършва административни дейности по приемане, разглеждане и решаване на заявления за получаване на парични обезщетения при безработица и други видове социални помощи, като допълнителни средства за обучение, за транспорт, за грижа за дете. То посредничи за изплащането на паричните обезщетения и помощите на лицата, които имат право на тях, и контролира тяхното използване. Събира и обработва данни за безработните и за получените обезщетения и помощи;

Бюро по труда

- Участие в програми и проекти за насърчаване на заетостта. Бюрото по труда участва в разработването, изпълнението и оценката на различни програми и проекти за насърчаване на заетостта, финансирани от националния бюджет, от Европейския социален фонд или от други източници. То информира и мотивира безработните и работодателите за участие в тези програми и проекти, които предлагат разнообразни възможности за заетост, обучение, стажуване, предприемачество, социално включване. Осигурява необходимата административна и техническа подкрепа за реализацията на тези програми и проекти;

Бюрото по труда е важен партньор за всички, които се нуждаят от помощ за намиране, запазване или смяна на работа, за повишаване на своята квалификация и кариерно развитие, за получаване на парични обезщетения и други социални помощи, или за участие в програми и проекти за насърчаване на заетостта.

Бюрото по труда помага на хората да се реализират професионално и личностно, да подобрят своя жизнен стандарт и да допринесат за развитието на обществото.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest