advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Попълване на документи»Издаване на пълномощно - какво трябва да знаем?

Издаване на пълномощно - какво трябва да знаем?

МарияМария
Новак
1812
Издаване на пълномощно - какво трябва да знаем?

Необходимостта от изготвянето и използването на пълномощно може да възникне в редица случаи. Ако нямате възможност да присъствате в уречения час на дадено място, за да сключите дадена сделка за прехвърляне на автомобил, закупуване на имот, разпореждане с документи и т.н., ще ви бъде необходим официален, нотариално заверен документ, с който да поверите ангажимента на друг.

Имате нормативно право да упълномощите някого, на когото имате доверие, да ви представлява по време на събитието, без вашето присъствие да бъде необходимо.

Тъй като със сигурност ви се е налагало да упълномощите някого или вие да бъде упълномощено лице, важно е да знаете какво точно представлява пълномощното, как се изготвя, в кои случаи е необходимо, какви права дава и всички други важни аспекти.

Упълномощаването е вид сделка, с която едно лице (представител) има право да извършва действия от името и за сметка на определено друго лице (представляван).

Пълномощно представлява писмен акт, с който едно лице упълномощава друго, да извърши определени действия от името, за сметка и в полза на лицето упълномощител.

Според съдържанието си пълномощното дава право на дадено лице да сключи сделка от ваше име, да упражни определени права и задължения, да приема уведомления, документи и призовки, както и да ви представлява процесуално пред съда и държавните органи.

Всяко пълномощно следва да съдържа определени елементи и да изразява волята на упълномощителя. В документа задължително трябва да бъдат посочени трите имена, точен адрес и телефон на пълномощника.

На всяко пълномощно нотариусът удостоверява подписа на лицето. Удостоверява се и съдържанието на документа. При този вид удостоверяване нотариусът задържа при себе си оригинален екземпляр от документа, който бива таксуван като препис.

Пълномощното е валидно единствено когато е представено в оригинал.

При непредставяне на оригинала на пълномощното може да се предположи, че то е оттеглено или иззето от упълномощителя. Във всички случаи това означава, че то е невалидно и не се приема от съответния орган.

Валидността на пълномощното се определя от упълномощителя и задължително се посочва в документа. В него може да бъде записан конкретен срок на валидност. Някои пълномощни се издават до извършването на определено действие. Налице е опция за издаване на безсрочно пълномощно. Упълномощителят може да оттегли пълномощното, а пълномощникът има право да се откаже от предоставените му чрез документа права и задължения по всяко време.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest