Advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Попълване на документи»Как се вади удостоверение за наследници

Как се вади удостоверение за наследници

Как се вади удостоверение за наследници

Издаването на удостоверение за наследници е услуга, която извършва общината и то касае починали лица с постоянна адресна регистрация в съответната община. Има някои основни правила при издаването на такъв документ.

При какви случаи се издава удостоверение за наследници

Такъв документ се издава само за лица, които са починали и към датата на смъртта си са били вписани в регистъра на населеното място и за които има издаден смъртен акт.

Заявлението за издаване на този документ може да бъде подадено на хартиена бланка по образец на място в общината.

Другият вариант е да бъде изпратено по електронен път, подписано с електронен подпис от заявителя, който се явява пряк наследник на починалия.

Необходими документи за издаване на удостоверение за наследници

За издаването на такъв документ са нужни:

1. Искане по образец, съгласно Приложение №2 от Наредбата за издаване на удостоверение. Образецът може да бъде изтеглен и онлайн;

2. Препис - извлечение от смъртният акт на починалия;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако се подава от упълномощено лице;

4. Документ за платена такса;

5. Ако лицата, искащи документ за наследници, не са преки наследници или упълномощени от тях, трябва да представят съдебно удостоверение. Такива може да бъдат кредиторите на починалото лице;

6. Ако наследникът е малолетно лице и се представлява от настойник, трябва да се представи акта за настойничество;

7. Ако починалото лице не е български гражданин и за него няма съставен смъртен акт на територията на Република България, но е вписано в регистъра на населеното място, трябва да се представи препис от акта за смърт от чуждестранен орган по гражданско състояние с всички необходими данни за починалия.

Такси и срокове за издаване на удостоверение за наследници

Всяка община сама определя таксата за издаване на такъв документ. В повечето общини таксата се определя от това дали услугата е експресна/до 24 часа/, бърза/до 3 дни/ или обикновена/до 7 дни/.

Цената на експресната услуга варира от 10 до 15 лева, а обикновената е между 4 и 5 лева.

Таксата се плаща по банков път, на гише в общината или по електронен път.

Получаване на удостоверението за наследници

Начинът за получаване на документа е според желанието на заявителя. То може да стане на място в общината, чрез препоръчано писмо в страната или чужбина, чрез вътрешна куриерска пратка, от лицензиран пощенски оператор на посочен адрес или по електронен път на електронната поща, оставена за връзка.

Удостоверението за наследници няма определен срок за валидност. Важи до промяна в данните, въз основа на които е издадено и които се съдържат в него.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest