Как се вади виза

Как се вади виза

Визата е държавен документ, който се издава от дадена държава, за да позволи достъп на дадено лице да пребивава свободно на нейната територия. Този документ има ограничен период на валидност, който се установява според регламента и политиката на всяка издаващо го държава.

Визите се разделят на 3 вида

:

- Виза тип А, която важи за летищен трансфер;

- Виза тип C, която се отнася за краткосрочно пребиваване, което е с цел планирано временно пребиваване или транзитно преминаване;

- Виза тип D, която важи в случаи на дългосрочно пребиваване.

Различните държави предлагат визи за различно предназначение, както и специфични изисквания за тяхното издаване на чуждестранни граждани.

Стандартни условия за издаване на визи

- Подаване на заявление. Това трябва да се случи не по-рано от 3 месеца от планираната дата за пътуване. Вариантите за подаване са лично или чрез упълномощен представител. Ако лицето е непълнолетно, то тогава заявлението трябва да се подаде от неговите законни представители или попечители. Важно условие е документът да се попълни четливо с печатни букви, както и да се подпише от кандидатстващото лице.

- Явяване при кандидатстване. Това е задължително условие в процеса на получаване на виза. Лицето трябва да се яви със заявлението, както и със следните документи: фотокопие от първата страница на паспорта; фотокопие на последните издадени визи; цветна снимка на светъл фон; медицинска застраховка; билет или потвърждение за резервация на билет; копие от автомобилния паспорт. За лица, които са непълнолетни, се изисква копие от акта за раждане, както и оригинал и копие от нотариално заверено пълномощно от единия родител/настойник или от двамата родители/настойници.

- За получаване на виза се изисква и заплащане на такса. Ето какви са таксите са различните категории:

Категория А, B, C – за летищен транзит или краткосрочно пребиваване е 60 евро, освен в случаите на промени.

Категория D – за дългосрочно пребиваване е от 100 до 200 евро съгласно изискванията.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest