advice.bg»Статии»Социални и комунални услуги»Плащане на сметки»Месечна парична помощ - при какви условия се получава

Месечна парична помощ - при какви условия се получава

Месечна парична помощ - при какви условия се получава

Правата на гражданите да получават месечни парични помощи са уредени в Закона за социално подпомагане. Такива права имат български граждани, семейства и лица, които поради здравни, възрастови, социални или други независещи от тях причини не могат сами да задоволят основните си жизнени потребности.

От право на социални помощи се ползват и чужденци с предоставено убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, както и чужденци с временна закрила. Паричните помощи са месечни, целеви и еднократни и се отпускат по преценка според статуса на лицето.

Ежемесечни парични помощи се отпускат на лица или семейства, които отговарят на определени условия.

Условия за отпускане на месечна парична помощ

- Месечният доход на лицето или семейството да е по-нисък от минималния доход в страната;

- Жилището да е единствено и не по-голямо от едностайно за 1 лице, двустайно за двучленно или тричленно семейство, тристайно за четиричленно и т.н.;

- Да не притежават движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на доходи;

- Да не са еднолични търговци и собственици на капитал от търговски дружества;

- Да не дават обекти под наем;

- Да не са продавали недвижимо имущество в последните 5 години;

- Спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лева.

Парични помощи за безработни

Право на такива помощи имат безработни лица, регистрирани в бюрата по труда най-малко 9 месеца преди подаване на молбата за социална помощ и не са отказвали предлагана им работа, както и включване в курсове за квалификация и преквалификация.

Ива някои изключения, включващи майки на деца до 3-годишна възраст, лица, които са над 18 години, но още учат, лица с изтекъл ТЕЛК, които минават на пазара на труда.

Месечна парична помощ за наем

Месечна целева парична помощ се изплаща и на лица, които изплащат наем за общински жилища, които имат настанителна заповед на свое име. С такива права се ползват:

- Самотни стари хора над 70 години;

- Сираци до 25 години, завършили социален учебен център;

- Самотни родители.

Стойността на тези парични помощи се определя според социалното положение на лицето.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest