Как се пише реферат

М. ГеоргиеваМ. Георгиева
Новак
512018
Как се пише реферат

Няколко "Не"-та:

- Резюмето НЕ копира буквално книги и статии и НЕ е конспект;

- Резюмето НЕ е написано върху един източник и не е доклад;

- Резюме НЕ може да бъде преглед на литература, т.е. Не говори за книги.

В резюмето събраният материал по темата е систематизиран и обобщен.

Рефератът се състои от няколко части:

- Заглавна страница (съставена в съответствие с изискванията на образователната институция);

- Съдържание - изисква посочване на номера на страниците за всеки раздел на резюмето;

- Въведение;

- Основната част, състояща се от глави;

- Заключение;

- Списък на използваната литература.

1. Въведението на реферата

Въведението обяснява защо е избрана именно тази тема, защо е важна - личното отношение към дадена тема (проблем), защо е релевантна, т.е. отношението на съвременното общество към тази тема (проблем), каква културна или научна стойност има от гледна точка на изследователи, учени и пр.

Посочете каква литература се използва: изследователска, научно-популярна, образователна, кои са авторите. Посочете от какво се състои рефератът - въведение, брой глави, заключение, допълнения. Например - Глава 1 е посветена на..., в глава 2... В заключение се формулират основните изводи...

2. Основната част на реферата

Реферат

Основната част от реферата се състои от няколко раздела, постепенно разкриващи темата. Всеки раздел разглежда по един аспект (страна) от основната тема. Изложените становища трябва да са подкрепени от доказателства, взети от литературата (цитиране, посочване на числа, факти, определения). Ако доказателства са заимствани от автора на използваната литература, това се формализира като връзка към източника и с посочване на линк или сериен номер.

Връзките се правят в долната част на текста под реда, където е посочен серийният номер на връзката и данните на книгата или статията. В края на всеки раздел от основната част задължително се формулира заключение.

В заключение (много накратко) се формулират общи изводи по основната тема, перспективите за развитието на изследването, собственото ви виждане като автор за решаването на проблема и (или) позицията на авторите на използваната литература, относно тяхното съгласие или несъгласие с основната теза.

Позоваванията се съставят по азбучен ред в края на реферата според определени правила.

Етапи (план) на работа върху реферата

Изберете тема. Тя трябва да е позната и интересна. Желателно е темата да съдържа някакъв проблем или противоречие и да има отношение към съвременния живот.

Определете коя задача, проблем съществува по тази тема. За да направите това, трябва да превърнете името на темата във въпрос. Намерете книги и статии по избраната тема.

Направете списък на тази литература. Направете извлечения на подходящите цитати от избраните книги и статии. Обърнете внимание на неразбираемите думи и изрази и изяснете значението им в референтната литература.

Направете план за основната част на резюмето.

Напишете чернова на всяка глава.

Напишете резюме, по възможност - с вдъхновение.

Facebook
Любими
Twitter
Pinterest